Financiën

Overzichten o.b.v. wettelijke taakvelden

Programma thema's              (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2020 (- = voordelig saldo)

Begroting 2021 (inc wijzigingen t/m  31 augustus 2021)

Bgr 2022 lasten

Bgr 2022 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

2.955

2.924

2.906

2.906

0.2 Burgerzaken

851

1.811

2.458

1.008

1.450

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.240

5.687

5.036

1.352

3.684

0.4 Overhead

33.199

34.779

34.552

1.040

33.512

0.5 Treasury

-82.893

-2.472

-536

2.084

2.620

0.61 OZB woningen

-9.511

-10.002

407

10.835

10.429

0.62 OZB niet-woningen

-6.001

-6.044

222

6.522

6.300

0.63 Parkeerbelasting

-343

-323

63

461

398

0.64 Overige belastingen

-4.901

-4.850

68

761

693

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-174.750

-181.655

276

185.992

185.716

0.8 Overige baten en lasten

-1.996

518

-651

718

1.368

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

81.204

-21.895

-749

5.835

80

6.664

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.273

5.466

5.648

131

5.517

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.131

3.969

3.512

49

3.463

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

12.416

17.217

16.870

914

15.956

2.2 Parkeren

2.522

2.844

4.734

2.656

2.077

2.3 Recreatieve havens

-1

-2

2

2

2.4 Economische havens en waterwegen

7

8

8

8

2.5 Openbaar vervoer

104

137

140

140

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

484

1.065

753

753

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

31

34

34

34

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

32

137

804

688

116

3.4 Economische promotie

66

442

588

228

360

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

6

11

11

11

4.2 Onderwijshuisvesting

4.381

5.012

5.471

1.196

4.275

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.426

2.759

6.983

4.169

2.814

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.432

1.993

1.436

2

1.434

5.2 Sportaccommodaties

2.646

3.280

3.744

997

2.747

5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie

3.869

4.332

6.098

2.082

4.016

5.4 Musea

103

118

119

119

5.5 Cultureel erfgoed

260

653

262

8

255

5.6 Media

3.236

3.030

3.777

589

3.188

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.625

10.332

8.714

47

8.667

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.009

11.780

12.407

686

11.721

6.2 Wijkteams

2.530

1.480

2.262

8

2.254

6.3 Inkomensvoorzieningen

3.804

10.188

44.133

38.028

6.105

6.4 Begeleide participatie

12.034

10.683

15.243

3.714

11.530

6.5 Arbeidsparticipatie

4.725

5.107

5.105

309

4.797

6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO)

3.301

3.629

3.682

10

3.672

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

13.893

15.319

16.214

744

15.470

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

28.959

29.009

33.822

33.822

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

20.559

22.522

21.257

802

20.456

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

110

203

203

203

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

4.574

5.127

5.381

183

5.198

7.2 Riolering

-1.225

-1.401

6.171

7.728

1.557

7.3 Afval

-1.987

-1.803

11.576

14.366

2.790

7.4 Milieubeheer

1.382

2.798

2.036

2.036

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

359

430

687

466

221

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

en vernieuwing

8.1 Ruimtelijke ordening

1.181

2.231

1.599

1.599

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

1.523

387

18.778

19.128

351

8.3 Wonen en bouwen

695

994

1.463

527

936

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten

-4.474

315.777

317.073

217.591

218.887

Saldo begroting 2021 (inc reserves)

-1.296

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40