Financiën

Overzicht van incidentele lasten en baten

Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven over de aard van de lasten en baten. Door een indicatie van de incidentele lasten en baten te geven wordt informatie verstrekt die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenramingen. De totalen van de lasten zijn negatief gepresenteerd en de totalen van de baten in deze tabel zijn positief gepresenteerd.

 

2022

2023

2024

2025

Incidentele lasten

Sociaal domein

140.000

Gemeenschappelijke regeling jeugd

589.000

Maatwerk jeugd

53.559

Maatwerk volwassenen

53.558

Openbare ruimte

1.470.000

435.000

435.000

Grondexploitatie

17.550.319

13.593.003

17.818.875

9.617.802

FLO kosten VRR

930.000

Centrumtaken sociaal domein

356.249

Klant Contact Centrum

56.318

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

25.550

25.550

25.550

25.550

Nissewaard naar 2040 t.b.v. bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, werken, groen en recreatie

720.000

420.000

Afval

11.880

11.880

11.880

11.880

Duurzaamheid en klimaatadeptatie

255.000

465.000

420.000

Corona

475.635

Subtotaal incidentele lasten excl. reserves

-21.757.068

-15.880.433

-18.711.305

-9.655.232

Incidentele baten

Stelpost sociaal domein

589.000

Grondexploitatie

17.408.214

13.448.056

17.673.928

9.472.855

Onderwijshuisvesting

-840.000

Thuiswerkregelingen

80.357

80.357

80.357

80.357

Subtotaal incidentele baten excl. reserves

17.237.571

13.528.413

17.754.285

9.553.212

Subtotaal incidentele lasten en baten (excl reserves)

-4.519.497

-2.352.020

-957.020

-102.020

Toelichting op de incidentele lasten > € 100.000

Sociaal domein
De incidentele last in het sociaal domein worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve sociaal domein en hebben betrekking op het volgende onderwerp:  Incidentele middelen (pilots) met betrekking tot nota financiële keten in beeld (140.000 in 2022).

Gemeenschappelijke regeling jeugd
De begroting 2022 GR JR is met een incidenteel tekort van € 7,5 miljoen vastgesteld. Hiervoor hebben we in onze begroting 2022 t.b.v. de GR JR een incidentele last opgenomen ad € 589.000.

Openbare ruimte

De incidentele lasten in de openbare ruimte worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve Beheer en hebben betrekking op de volgende onderwerpen: groot onderhoud viaduct Baljuwplein, onderhoud bosplantsoen en parkbos.

Grondexploitatie
De incidentele lasten in de grondexploitaties worden, nagenoeg, gedekt door incidentele baten. De lasten en baten in de begroting zijn opgenomen volgens de laatste vastgestelde Nota Grondexploitaties 2021.

Centrumtaken
Nissewaard is centrumgemeente voor de Zuid-Hollandse eilanden inzake maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. De raad kan besluiten om incidentele lasten, inzake de centrumgemeentetaken, uit de reserve centrummiddelen te onttrekken. Het bedrag ad 356.249 bestaat uit twee componenten. 1: Besloten is om een bedrag ad € 307.500 uit de reserve centrummiddelen te onttrekken ten gunste van het budget Maatschappelijk Opvang 2022. Dit t.b.v. het uitvoeren van de pilot Tussenvoorziening Hobbemastraat in de gemeente Goeree-Overflakkee. Met dit initiatief worden dak- en thuislozen met lichte problematiek voorbereid op duurzame uitstroom naar een eigen woonruimte. 2: Besloten is om een bedrag ad € 48.749 uit de reserve centrummiddelen te onttrekken t.b.v. formatie regiogemeenten en inhuur inzake het realiseren van de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

KlantContactCentrum

De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve KCC en hebben betrekking op het project Toekomst Burgerzaken. Met dit project wordt de dienstverlening verder verbeterd en wordt de kwaliteit van de Basisregistratie personen op een hoger niveau gebracht.

Nissewaard 2040
De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking een de reserve NN2040. De lasten hebben betrekking o.a. de warmtetransitie, de risicodialoog, de regionale energiestrategie, duurzame bedrijfsvoering en vergroening van schoolpleinen.  Daarnaast is budget opgenomen voor strategische ondersteuning in het kader van mobiliteit voor een periode van 4 jaar om de positie van Nissewaard te verbeteren in relatie tot de Rijksoverheid en formatieve ondersteuning in het kader van duurzaamheid voor het realiseren van de warmtetransitie. Het gaat daarbij voornamelijk om projectleiding, communicatie en technische kennis.

Duurzaamheid
De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve Duurzaamheid. De lasten hebben betrekking op formatieve ondersteuning in het kader van duurzaamheid voor het realiseren van de warmtetransitie. Het gaat daarbij voornamelijk om projectleiding, communicatie en technische kennis.

Toelichting op de incidentele baten > € 100.000

Gemeenschappelijke regeling jeugd
De begroting 2022 GR JR is met een incidenteel tekort van € 7,5 miljoen vastgesteld. Hiervoor hebben we in onze begroting 2022 t.b.v. de GR JR een incidentele last opgenomen ad € 589.000.

Grondexploitatie
De incidentele lasten in de grondexploitaties worden, nagenoeg, gedekt door incidentele baten. De lasten en baten in de begroting zijn opgenomen volgens de laatste vastgestelde Nota Grondexploitaties 2020.

Onderwijshuisvesting
Een eerder geraamde storting naar de reserve Onderwijshuisvesting is ongedaan gemaakt en in plaats daarvan naar de Algemene reserve gestort. Voor onderwijshuisvesting zijn in plaats van incidentele middelen, structurele middelen beschikbaar gesteld.

 

 

2022

2023

2024

2025

Incidentele stortingen reserves (lasten)

Storting algemene reserve i.p.v. reserve omderwijshuisvesting

-840.000

Storting reserve thuiswerkregelingen

80.357

80.357

80.357

80.357

Subtotaal incidentele stortingen reserves

759.643

-80.357

-80.357

-80.357

Incidentele onttrekkingen reserves (baten)

Onttrekking reserve beheer openbare ruinte

1.320.000

285.000

285.000

Onttrekking reserve sociaal domein

140.000

Onttrekking algemene reserve t.b.v. beheer openbare ruimte

150.000

150.000

150.000

Onttrekking algemene reserve t.b.v. FLO VRR

930000

Onttrekking algemene reserve t.b.v. maatwerk jeugd

53.559

Onttrekking algemene reserve t.b.v. maatwerk volwassenen

53.558

Onttrekking reserve afvalstoffenheffing

11.880

11.880

11.880

11.880

Onttrekking reserve centrumtaken

356.249

Onttrekking reserve Klant Contact Centrum

56.318

Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen

25.550

25.550

25.550

25.550

Onttrekking Nissewaard naar 2040 t.b.v. bereikbaarheid en mobiliteit, wonen, werken, groen en recreatie

720.000

420.000

Onttrekking reserve corona

475.635

Onttrekking reserve duurzaamheid

255.000

465.000

420.000

Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves

3.617.749

2.287.430

892.430

37.430

Subtotaal incidentele  mutaties reserves

4.377.392

2.207.073

812.073

-42.927

Saldo incidentele lasten en baten (incl. incidentele reserves)

-142.105

-144.947

-144.947

-144.947

Toelichting op de incidentele stortingen reserves > € 100.000

Storting algemene reserve

De incidentele storting in 2021 naar de reserve onderwijshuisvesting ten behoeve van de vervangingsopgave onderwijshuisvesting wordt in 2022 weer onttrokken aan deze reserve. Hiertegenover zijn structurele budgetten ter beschikking gesteld.

 

Toelichting op de incidentele onttrekkingen reserves > € 100.000

Onttrekking reserve beheer
De incidentele lasten in de openbare ruimte worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve Beheer en hebben betrekking op de volgende onderwerpen: groot onderhoud viaduct Baljuwplein, onderhoud bosplantsoen en parkbos.

Sociaal domein
De incidentele last in het sociaal domein worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve sociaal domein en hebben betrekking op het volgende onderwerp:  Incidentele middelen (pilots) met betrekking tot nota financiële keten in beeld (140.000 in 2022).

Onttrekking algemene reserve t.b.v. beheer openbare ruimte
Deze incidentele onttrekking aan de Algemene reserve heeft betrekking op de vervangingsopgave van het beheer van de stad.

Onttrekking reserve centrumtaken mo/vo
Nissewaard is centrumgemeente voor de Zuid-Hollandse eilanden inzake maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. De raad kan besluiten om incidentele lasten, inzake de centrumgemeentetaken, uit de reserve centrummiddelen te onttrekken. Het bedrag ad 356.249 bestaat uit twee componenten. 1: Besloten is om een bedrag ad € 307.500 uit de reserve centrummiddelen te onttrekken ten gunste van het budget Maatschappelijk Opvang 2022. Dit t.b.v. het uitvoeren van de pilot Tussenvoorziening Hobbemastraat in de gemeente Goeree-Overflakkee. Met dit initiatief worden dak- en thuislozen met lichte problematiek voorbereid op duurzame uitstroom naar een eigen woonruimte. 2: Besloten is om een bedrag ad € 48.749 uit de reserve centrummiddelen te onttrekken t.b.v. formatie regiogemeenten en inhuur inzake het realiseren van de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Onttrekking reserve Klant Contact Centrum
De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve KCC en hebben betrekking op het project Toekomst Burgerzaken. Met dit project wordt de dienstverlening verder verbeterd en wordt de kwaliteit van de Basisregistratie personen op een hoger niveau gebracht.

Onttrekking reserve Nissewaard 2040
De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking een de reserve NN2040. De lasten hebben betrekking o.a. de warmtetransitie, de risicodialoog, de regionale energiestrategie, duurzame bedrijfsvoering en vergroening van schoolpleinen.  Daarnaast is budget opgenomen voor strategische ondersteuning in het kader van mobiliteit voor een periode van 4 jaar om de positie van Nissewaard te verbeteren in relatie tot de Rijksoverheid en formatieve ondersteuning in het kader van duurzaamheid voor het realiseren van de warmtetransitie. Het gaat daarbij voornamelijk om projectleiding, communicatie en technische kennis.

Onttrekking reserve duurzaamheid
De incidentele lasten worden gedekt door een incidentele onttrekking aan de reserve Duurzaamheid. De lasten hebben betrekking op formatieve ondersteuning in het kader van duurzaamheid voor het realiseren van de warmtetransitie. Het gaat daarbij voornamelijk om projectleiding, communicatie en technische kennis.

 

2021

2022

2023

2024

Structurele stortingen reserves (lasten)

Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

11.102

11.102

11.102

11.102

Subtotaal structurele stortingen reserves

-11.102

-11.102

-11.102

-11.102

Structurele onttrekkingen reserves (baten)

Onttreking reserve sportaccommodaties t.b.v. het kunstgrasveld Zuidland

50.583

50.583

50.583

50.583

Onttrekking reserve annuïteiten

419.134

382.188

345.073

345.073

Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.347.491

Onttrekking reserve flankerend beleid

400.000

Subtotaal structurele onttrekkingen reserves

2.217.208

432.771

395.656

395.656

Saldo structurele mutaties reserves

2.206.106

421.669

384.554

384.554

 

2022

2023

2024

2025

Totale baten

316.829

310.052

315.577

308.694

Totale lasten

315.533

309.523

314.945

307.655

Saldo baten en lasten

Inc lasten

21.757

15.880

18.711

9.655

Toevoegingen aan reserves

-760

80

80

80

Totaal inc lasten

20.997

15.961

18.792

9.736

Inc baten

17.238

13.528

17.754

9.553

Onttrekkingen aan reserves

3.618

2.287

892

37

Totaal inc baten

20.855

15.816

18.647

9.591

Structurele lasten

294.524

293.551

296.142

297.908

Toevoegingen aan reserves

11

11

11

11

Totaal structurele lasten

294.535

293.562

296.153

297.919

Structurele baten

293.756

293.804

296.535

298.708

Onttrekkingen aan reserves

2.217

433

396

396

Totaal structurele baten

295.973

294.237

296.930

299.103

Incidenteel saldo

-142

-145

-145

-145

Structureel saldo

1.438

675

777

1.184

Totaal saldo

1.296

530

632

1.039

Totale begrotingslasten

315.533

309.523

314.945

307.655

Structurele saldo als percentage van de totale begrotingslasten

0,46%

0,22%

0,25%

0,38%

Uit de tabel blijkt dat de structurele baten in de begroting voor de jaren 2022 t/m 2025 hoger zijn dan de structurele lasten. Hiermee voldoen we voor de begroting 2022 en bijbehorende meerjarenraming aan de norm van financieel materieel evenwicht.

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40