Financiën

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

284.664

274.913

292.640

295.071

328.177

321.219

Financiële vaste activa

40.108

35.995

31.974

29.952

27.930

27.151

Totaal vaste activa

324.772

310.908

324.614

325.023

356.107

348.370

Vlottende activa

Voorraden

35.272

35.272

35.272

35.272

35.272

35.272

Uitzettingen

38.534

11.834

11.834

11.834

11.834

11.834

Liquide middelen

1.737

0

0

0

0

0

Overlopende activa

26.703

26.703

26.703

26.703

26.703

26.703

Totaal vlottende activa

102.246

73.809

73.809

73.809

73.809

73.809

Totaal activa

427.018

384.717

398.423

398.832

429.916

422.179

Passiva

Vaste passiva

Reserves

124.570

106.662

100.078

97.450

96.253

95.911

Resultaat boekjaar

4.474

0

0

0

0

0

Voorzieningen

14.630

14.484

14.318

14.137

13.941

13.745

Vaste schuld

234.046

219.852

227.734

231.600

263.608

256.993

Totaal vaste passiva

377.720

340.998

342.131

343.187

373.802

366.650

Vlottende passiva

Vlottende schuld

30.589

25.010

37.583

36.936

37.405

36.820

Overlopende passiva

18.709

18.709

18.709

18.709

18.709

18.709

Totaal vlottende passiva

49.298

43.719

56.292

55.645

56.114

55.529

Totaal passiva

427.018

384.717

398.423

398.832

429.916

422.179

De activa zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen. De gemeente is gebonden aan wet- en regelgeving om de betaling van aflossing en rente te waarborgen. Geen van de normen die in dit kader worden gesteld, worden overschreden.

De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige financieringen gekoppeld aan uitgezette gelden. Dit is echter marginaal.

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40