Programma's

Overzichten

Kernboodschap Overzichten

Overzichten is, conform de BBV, een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Lasten

43.130

38.427

35.758

35.834

37.831

40.422

Baten

-291.164

-207.659

-208.013

-207.366

-209.073

-211.548

Saldo lasten en baten

-248.034

-169.232

-172.255

-171.532

-171.241

-171.125

Mutaties reserves

80.318

-2.419

-1.749

-637

-265

-265

Totaal programma

-167.716

-171.652

-174.004

-172.169

-171.506

-171.390

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

35.758

11,3 %

Baten

208.013

66,9 %

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40