Algemeen

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

In de programma's zijn de inhoudelijke ambities vertaald in concrete doelstellingen. In deze samenvatting worden de financiën op hoofdlijnen toegelicht. Het gaat daarbij om wijzigingen die verwerkt zijn ten opzichte van de vorige begroting en de Perspectiefnota 2022. Dit wordt afgerond met een voorstel voor een sluitende begroting 2022 - 2025.
Het financieel perspectief wordt vervolgens gecompleteerd met de verwachte ontwikkeling van de financiële positie. Daarbij wordt aandacht besteed aan het beschikbare weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit, het verloop van de Algemene reserve, het verloop van bezittingen (activa) en schulden (passiva) en de belangrijkste financiële ratio's.

Amendement Hondenbelasting
Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2021 is er door de gemeenteraad een amendement Hondenbelasting aangenomen. De jaarlijkse kosten hiervoor, zijnde € 97.500, worden in de meerjarenbegroting 2022-2025 verwerkt, maar zijn niet meer op de website opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40