Financiën

Begrotings- en realisatiecijfers per programma - thema's

Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.

Programma thema's                       (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2020 (- = voordelig saldo)

Begroting 2021 (inc wijzigingen t/m 31 augustus 2021)

Bgr 2022 lasten

Bgr 2022 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

3.366

3.366

3.361

3.361

- Burgerzaken

688

1.569

2.214

1.008

1.206

- Dienstverlening

270

242

244

244

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

7.942

8.783

8.437

49

8.388

- Beheer openbare ruimte

17.482

24.091

42.972

22.791

20.181

- Accommodaties & parkeren

14.090

15.110

22.138

7.909

14.229

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

995

1.406

1.319

1.319

- Bereikbaarheid & mobiliteit

61

212

110

8

102

- Duurzaamheid & klimaatadeptatie

1.342

2.753

1.991

1.991

- Wonen

822

1.886

1.725

527

1.198

- Bouwprojecten & grex

172

2.419

19.328

19.838

510

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

254

777

1.155

608

547

- Cultuur

6.292

6.857

8.656

2.082

6.574

- Recreatie & toerisme

579

1.048

964

172

793

- Cultureel erfgoed

46

102

74

74

- Sport

1.277

1.759

1.332

2

1.330

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

3.725

5.130

8.578

4.374

4.204

- Thuis in de wijk

5.219

4.325

5.133

5.133

- Maatwerk jeugd

36.541

38.237

43.405

43.405

- Maatwerk volwassenen

41.216

44.553

44.706

1.634

43.072

- Werk & inkomen

19.260

25.504

63.102

41.979

21.123

- Volksgezondheid

717

997

877

877

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

32.861

35.499

34.826

967

33.859

- Treasury

-82.893

-2.472

-536

2.084

2.620

- Vennotschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

-174.999

-181.922

185.992

185.992

uitkeringen gemeentefonds

- OZB

-15.512

-16.046

628

17.357

16.729

- Overige belastingen

-4.903

-4.864

54

761

707

- Overige baten & lasten

-2.588

572

-511

851

1.362

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

-85.678

21.895

316.281

310.994

213.208

207.920

Saldo begroting 2022 (ex reserves)

5.287

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40