Programma's

Ondernemen en ontspannen

Kernboodschap Ondernemen en ontspannen

Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen centraal staan.
Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerde verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor sport en ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiing en participatie in de samenleving.

De economie herstelt zich volgens het CPB snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De permanente economische schade van de coronapandemie blijft dus naar verwachting beperkt. Dit laat onverlet dat de Coronacrisis de komende periode voor bepaalde sectoren, zoals horeca en cultuur, nog veel impact heeft. Naast de aandacht voor deze branchen blijft ingezet worden op een herkenbaar economisch profiel voor Nissewaard om het economische vestigingsklimaat te versterken.

Wat mag het programma kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Lasten

10.630

13.477

12.181

12.090

12.087

12.077

Baten

-2.183

-2.934

-2.864

-2.943

-2.943

-2.943

Saldo lasten en baten

8.447

10.542

9.316

9.148

9.145

9.134

Mutaties reserves

-208

-732

-100

0

0

0

Totaal programma

8.239

9.810

9.216

9.148

9.145

9.134

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

12.181

3,8 %

Baten

2.864

0,9 %

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40