Financiën

Mutaties in reserves per programma - thema's

Programma thema's                       (bedragen x € 1.000)

Realisatie 2020 (- = voordelig saldo)

Begroting 2021 (inc wijzigingen t/m 31 augustus 2021)

Bgr 2022 lasten

Bgr 2022 baten

Nadelig                                             saldo

Voordelig saldo

Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves)

-85.678

21.895

316.281

310.994

213.208

207.920

1. Bestuur & dienstverlening

- Bestuur

- Burgerzaken

60

-170

56

56

- Dienstverlening

-107

2. Schoon, heel & Veilig

- Openbare orde en veiligheid

-84

-42

- Beheer openbare ruimte

474

-4.294

1.482

1.482

- Accommodaties & parkeren

1.664

-1.416

-829

1.424

2.253

3. Duurzaam ontwikkelen & wonen

- Ruimtelijke ontwikkeling

-223

-86

- Bereikbaarheid & mobiliteit

-8

-127

85

85

- Duurzaamheid & klimaatadeptatie

-1.049

255

255

- Wonen

-41

-841

- Bouwprojecten & grex

859

-3.252

4. Ondernemen & ontspannen

- Economie

-385

100

100

- Cultuur

- Recreatie & toerisme

-21

-237

- Cultureel erfgoed

-50

- Sport

-188

-60

5. Leren, participeren & ondersteunen

- Onderwijs

293

- Thuis in de wijk

-3.993

-2.519

- Maatwerk jeugd

-2.079

-1.004

54

54

- Maatwerk volwassenen

2.409

-1.255

410

410

- Werk & inkomen

1.848

-2.577

140

140

- Volksgezondheid

22

-113

6.Overige algemene dekkingsmiddelen

- Ondersteuning organisatie

458

-1.044

80

80

- Treasury

77.052

- Vennotschapsbelasting (VPB)

- Algemene uitkering & overige

uitkeringen gemeentefonds

1.444

2.991

- OZB

- Overige belastingen

-990

- Overige baten & lasten

1.364

-3.377

1.830

1.830

Totaal reserves

-749

5.835

80

6.664

Saldo reserves

-6.583

Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves)

-4.474

315.533

316.829

213.288

214.584

Saldo begroting 2022 (inc reserves)

-1.296

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40