Algemeen

Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting

Het laatste jaar van de raadsperiode
Dit is de laatste begroting van deze gemeenteraadsperiode. Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het college is er trots op dat het deze bijzondere raadsperiode kan afsluiten met een sluitende begroting en een positief saldo voor de komende jaren, waar een nieuwe raad en een nieuw college mee aan het werk kan gaan. En dat is in deze bijzondere periode toch uitzonderlijk. We zijn geconfronteerd met veel onzekerheden door Corona, maar ook met onzekerheid met betrekking tot Rijksinkomsten. Door behoudend om gaan met de gemeentelijke financiën hebben wij dit positieve resultaat kunnen realiseren.

Onzekerheid gemeentefinanciën
Dat neemt niet weg dat de gemeentefinanciën onverminderd onder druk staan. In de perspectiefnota schetsten wij, dat uit onderzoek van Binnenlandse Zaken naar de financiële positie van gemeenten blijkt, dat gemeenten financieel in de knel zijn geraakt en dat dit voor Nissewaard niet anders is. De zorgen in het Sociaal Domein zijn er nog steeds. En hoewel er zicht is op extra middelen, blijft de uitdaging om het Sociaal Domein betaalbaar te houden vrijwel onverminderd evenals de financiële onzekerheid vanuit het Rijk. Het helpt hierbij niet dat er nog steeds geen nieuw kabinet is en dat de impact van het coronavirus ook fors is.  

Daarnaast zien wij ook onze eigen uitdagingen om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn. We staan als groeigemeente aan de vooravond van een grote complexe vervangingsopgave in onder andere onze eigen accommodaties, de openbare ruimte, onderwijshuishuisvesting en diverse wijken die herstructurering behoeven. Bouwkosten gaan omhoog door prijsstijgingen van materialen en door personeelstekorten vanwege een krappere arbeidsmarkt. Ook ligt er een forse klus om de landelijke en lokale ambities in het kader van duurzaamheid te realiseren en om onze regio beter bereikbaar te krijgen. Deze grote opgaven samen met de onzekerheid over onze Rijksinkomsten maakt dat we óók de komende jaren behoedzaam en zorgvuldig met onze financiële middelen om moeten blijven gaan. Dus blijft de verantwoordelijkheid voor een financieel gezonde gemeente ook in 2022 onze prioriteit.

Coronavirus: van crisis naar herstel
De coronacrisis heeft het afgelopen jaar op veel gebieden grote invloed gehad. Daardoor hebben we niet alles kunnen realiseren wat we van plan waren. De verwachting is dat het virus helaas ook in 2022 nog zijn rol zal spelen, wellicht niet meer zo bepalend als in 2020 en 2021 maar de effecten zullen zeker nog aanwezig zijn. De vraag blijft wat de effecten zullen zijn van deze crisis op de korte, middellange en lange termijn. Ook blijft de vraag of we voldoende compensatie vanuit het Rijk blijven ontvangen. Op lokaal niveau proberen we deze effecten zo goed als mogelijk te inventariseren om daar passende maatregelen op te treffen, zodat we onze samenleving kunnen blijven ondersteunen. Het jaar 2022 zal in het teken staan van herstel. De geboden coronacompensatie vanuit het Rijk helpt ons hierbij, evenals onze corona-reserve. Toch moeten we een slag om de arm houden.

Blik vooruit!
We blijven in 2022 ook werken aan die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente die we in 2040 willen zijn en blijven onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners daar waar nodig in deze moeilijke periode ondersteunen. We hebben eerder laten zien dat we als samenleving veerkrachtig zijn. We hebben dit samen voor elkaar gekregen. We hebben elkaar geholpen, er zijn mooie initiatieven ontstaan én we hebben onze schouders eronder gezet. We zijn daar bijzonder trots op. En we blijven dit ook in 2022 doen!

Met onze blik vooruit bieden wij u hierbij dan ook de laatste begroting van deze college- en gemeenteraadsperiode van Nissewaard aan. Onze ambitie om die aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040 te zijn, blijft overeind en daarom blijft het belangrijk om te blijven investeren in onze mooie gemeente. Projecten als Kolkplein, De Haven, Heijwegenlaan, De Hoek en de projecten in de kleine kernen zijn daar mooie voorbeelden van.

In deze begroting staat wat we in 2022 willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, eveneens is opgenomen wat het mag kosten. In deze samenvatting lichten we er een aantal zaken voor u uit.
De bij de perspectiefnota 2022 aangenomen moties zijn bij de desbetreffende programma’s/thema’s van deze begroting verwerkt.

Bestuur en dienstverlening

Nieuwe raadsperiode
In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit vraagt in het eerste kwartaal veel inzet, zowel het goed laten verlopen van de verkiezingen, als in de periode daarna om de nieuwe raad en een nieuw college te ondersteunen bij hun nieuwe taak.

Dienstverlening
We blijven werken aan de uitbreiding van onze digitale dienstverlening. Dat doen we vanuit het perspectief van onze klanten. We blijven ondersteunen als het digitaal niet lukt of wanneer de (digitale) informatie niet aansluit op de vraag of behoefte. Persoonlijk contact blijft altijd mogelijk
We zetten in op implementatie en doorontwikkeling van de vijf pijlers van de visie Dienstverlening:

    • onze dienstverlening draait om mensen;
    • digitaal waar het kan;
    • met ons is het eenvoudig zaken doen;
    • onze dienstverlening is snel en goed;
    • we werken als één organisatie.

In 2022 wordt de overstap gemaakt naar een ander zaaksysteem en krijgen digitale toegankelijkheid, openbaarheid en privacy de volle aandacht.

Servicenormen
We bieden dienstverlening waarop inwoners ons kunnen aanspreken. Met de nog vast te stellen servicenormen maken we afspraken over onze dienstverlening aan inwoners, klanten en ondernemers.

Hybride werken
In 2022 krijgt het concept hybride werken zijn uitwerking. Door de coronapandemie is het devies vanuit het kabinet, 'werk thuis tenzij'. De afgelopen periode heeft het overgrote deel van het ambtelijk apparaat thuis gewerkt. Met het concept hybride werken blijft het thuiswerken een vast component naast het werken op kantoor. Hiermee geven we vorm aan eigentijds werkgeverschap, terwijl onze dienstverlening op niveau blijft. Het stadhuis wordt door verbouwing geschikt gemaakt, daarbij is stimuleren van samenwerking en flexibiliteit het uitgangspunt.

Regionale samenwerking
Samenwerken is in onze maatschappij, de netwerksamenleving, noodzakelijk om onze gemeentelijke doelen te bereiken. De uitdagingen van Nissewaard noodzaken ons tot meer samenwerking in het netwerk waar we deel van uitmaken, maar ook tot samenwerking met nieuwe partners. Daarom kijken we over onze grenzen heen. Door het bundelen van krachten kunnen we met elkaar meer bereiken en pakken we opgaven samen op.

Dit blijkt ook uit de nieuwe regionale samenwerking van de Zuid-Hollandse Delta waaraan we verdere uitwerking geven aan de regiodeal. Hierdoor versterken we onze economische structuur en verbeteren we ons woon- en leefklimaat op de onderdelen toerisme & recreatie, duurzaamheid. Daarnaast blijven we actief zoeken naar nieuwe agrifood en onderwijs & arbeidsmarkt. We willen deze samenwerking in 2022 verder verstevigen met partners, maar kijken ook naar creatieve mogelijkheden en oplossingen om (financiële) opgaven op meerdere schouders te leggen.

Placebranding
De signatuur Next Generation wordt in 2022 tot uitvoering gebracht met inwoners, ondernemers en partners. Dit om het merk Nissewaard verder te versterken, in lijn met onder andere de doelen van Nissewaard naar 2040. De signatuur wordt binnen de gemeente verankerd in communicatie, lobby, projecten en beleid. Op korte termijn realiseren we concrete resultaten en quick wins. Hierdoor wordt het onderdeel van onze reguliere werkzaamheden en onze organisatiecultuur. De recent aangenomen moties ‘Light up ’ en Vlaggen in Top’ worden hierin meegenomen. Daarnaast wordt een strategisch-tactische langere termijn visie en strategie uitgewerkt en aan het nieuwe college voorgelegd.

Schoon, heel en veilig

Vervangingsopgave
De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en woonomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid. Wij vinden het belangrijk om hierin te blijven investeren. Dit vraagt om een integrale beheeraanpak en vertaalt zich de komende jaren in grote reconstructies in wijken. In 2022 komt de focus te liggen op de wijk De Hoek. Daarnaast blijven we werken aan de projecten uit het uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2020-2024 . In dit uitvoeringsprogramma zijn vervangingen en groot onderhoud met een investeringsbedrag van € 50 miljoen euro opgenomen van onder andere wegen, bruggen, openbare verlichting, beschoeiingen (particulier en openbaar), duikers, speelplaatsen en verkeerregelinstallaties. Bij het vervangen en uitvoeren van groot onderhoud worden maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zoveel mogelijk toegepast. Daarnaast wordt het beleidskader Integraal beheer openbare ruimte geactualiseerd.

Onderhoud accommodaties
In 2022 gaan we aan de slag met fase 2 van de verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties. Fase 2 bestaat uit het uitvoeren van energiebesparende maatregelen bij het deel van de vastgoedportefeuille, waarvoor in 2021 energiescans hebben plaatsgevonden. Daarnaast gaan we aan de slag met het ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen bij nemen van energiebesparende maatregelen aan de hand van deze energiescans. Het college heeft hiervoor de ambitie vastgelegd om voor de gemeentelijke accommodaties tien procent energie te besparen en de energie prestatie advies labels (EPA) met twee stappen te verbeteren, ten opzichte van het huidige label.
Na het vaststellen van de Vastgoedstrategie in 2021 is een nieuw uitvoeringsprogramma Accommodaties opgesteld, die vanaf 2022 wordt uitgevoerd. Het programma geeft antwoord op de vraag of een object verder moet worden geëxploiteerd, door moet worden ontwikkeld met een andere bestemming of dat het beter is om deze af te stoten. Daarmee wordt verder gewerkt aan een nieuwe, toekomstbestendige kernportefeuille van het vastgoed die optimaal faciliteert en kan meebewegen met doelstellingen en verplichtingen.

Veiligheid
Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren zetten we in op een veilig woon-, werk- en leefklimaat. Ter waarborging van de veiligheid stellen wij ons daadkrachtig op. We passen een ‘lik-op-stuk-beleid’ toe en pakken criminaliteit en ondermijning aan. We doen dit in een intensieve samenwerking met onze ketenpartners, zoals politie, het RIEC en woningbouwcorporaties. H et Programma Ondermijning is leidend in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit is continu in ontwikkeling. In 2022 zetten we in op data-sturing om onze aanpak op ondermijning te verbeteren. Wij ontwikkelen het bestaande netwerk door een informatie uitwisseling van data met alle partijen. Ook krijgt in 2022 d e succesvolle aanpak Woonoverlast en het bijbehorende actieprogramma een vervolg. Met de aanpak jeugdoverlast gaan we de jeugd binnen de gemeente Nissewaard meer in beeld brengen. Dit door de lokale samenwerking en een doorontwikkeling van het JOO (Jongeren Overlast Overleg). Er komt daarnaast een verdere uitwerking van het actieplan wapens en jongeren. Hiervoor wordt samengewerkt met de politie, het jongerenwerk en de scholen.

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Nissewaard naar 2040
De ambitie van Nissewaard naar 2040 is het worden van een aantrekkelijke stad, waar het plezierig is om te wonen, werken, ontmoeten en recreëren. Dit willen we realiseren door te blijven werken aan de vier pijlers: Wonen, Werken en onderwijs, Mobiliteit en Bereikbaarheid en Groen en recreatie. Door een goede verbinding en afstemming binnen deze pijlers komen we tot een verrassende veerkrachtige, vitale en verbindende stad.

Qua wonen streeft Nissewaard naar een woningvoorraad die meer in balans is. Door woningen toe te voegen in onderbelichte woningsegmenten, moet meer doorstroming kunnen plaatsvinden en moet een meer gedifferentieerde woningvoorraad ontstaan. De fysieke en sociale leefomgeving lopen hierbij samen op. De visie op wonen kent zijn weerslag in het ontwikkelraamwerk Nissewaard naar 2040; een werkwijze die voor de gehele gemeente toegepast kan worden.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft 8 miljoen euro gereserveerd voor de reconstructie van het metro- busstation Spijkenisse Centrum. Hierdoor kunnen we een modern metro- busstation met hoogwaardige voorzieningen realiseren. We pakken hierbij ook de openbare ruimte aan zodat het een fijne plek wordt om te verblijven. Het metro- busstation is een belangrijk regionaal OV knooppunt voor de inwoners van Nissewaard en voor de inwoners van geheel Voorne-Putten. Het draagt bij aan een goede bereikbaarheid van onze stad. We zetten ook in op een miljoeneninvestering op het metrostation Centrum.

Een praktische agenda voor het economisch vestigingsklimaat wordt in samenspel met ondernemers en onderwijs (triple helix) opgesteld. Door corona is er een tweesporenbeleid vanaf 2020. Enerzijds is er de aandacht voor de effecten van de coronacrisis en anderzijds wordt - met vertraging door de coronamaatregelen - vastgehouden aan een langere termijn visie. Met de agenda voor het economisch vestigingsklimaat zetten we in op de verbetering van het economisch- en verblijfsklimaat in het stadscentrum, de innovatie in de lokale zorgsector en de versterking van de bedrijvigheid en het onderwijs voor MBO en HBO-studenten met een link naar het Havengebied. Prioriteit heeft het  versterken van de bedrijventerreinen met ondernemers en onderwijsinstellingen rondom het concept Service Valley. Daarnaast wordt ook samengewerkt in de regio om op basis van een MBO-visie Zuid Hollandse Delta vanuit Nissewaard een campusontwikkeling voor Zorg en Hospitality en een leerwerkplaats voor Techniek en ICT te realiseren.

Duurzaamheid
De komende jaren hebben we een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. In lijn met het landelijk klimaatbeleid, de Nationale klimaatadaptatiestrategie, het landelijk kader circulariteit en ons lokale programmaplan Duurzaamheid 2021-2022 is het onze ambitie om in 2050 energieneutraal, circulair en bestendig te zijn tegen veranderingen in het klimaat.  Samen met inwoners, mede-overheden en ondernemers zetten we onze schouders eronder om dit doel te realiseren. In (delen van) wijken De Hoek en Akkers-Vogelenzang wordt  gewerkt aan een wijkwarmteplan om deze wijken ‘aardgasvrij-ready’ te maken in de periode tot 2030.

In 2022 wordt verwacht dat bekend is welke financiële middelen we vanuit het Rijk ontvangen.
Op basis daarvan bekijken we welke nieuwe taken vanuit het klimaatakkoord, het deltaprogramma en deltaplannen de gemeente gaat oppakken of gaat intensiveren om de ambitie dichterbij te brengen.

Verder richten we ons op de activiteiten zoals opgenomen in het programmaplan Duurzaamheid. We hebben aandacht voor bewustwording van inwoners en ondernemers op het gebied van duurzaamheid.

Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit was onder andere nodig omdat voor een goede implementatie van het (landelijk) Digitaal Stelsel Omgevingswet nog flink wat stappen gezet moesten worden. De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is bepaald op 1 juli 2022. Voor die tijd moeten gemeenten aan de hand van de lijst van de VNG de minimale acties hebben afgerond.
Voor het Programma Omgevingswet is in 2019 een programmaplan opgesteld. Hierin is een overkoepelende ambitie met strategische doelen neergelegd. Het uitvoeren van de minimale acties legt een mooie basis om hier naartoe te werken. Daarnaast hangt een aantal gemeentelijke opgaven samen met de invoering van de Omgevingswet, zoals de visie op onze dienstverlening maar ook de ambities uit de vastgestelde I-visie.

Bereikbaarheid
Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren is een goede bereikbaarheid erg belangrijk. Voor de acute zorg op Voorne-Putten is een goede bereikbaarheid eveneens van groot belang. Om onze inwoners in staat te stellen mobiel te zijn, wordt onder andere de toegankelijkheid van de bushaltes vergroot. Dat geldt ook voor het metro- en busstation Spijkenisse Centrum waarvoor de voorbereidingen van de grootscheepse verbouwing zullen starten. De gemeente Nissewaard blijft een belangrijke trekkersrol vervullen om samen met de regio verbetering in de gebiedsontsluiting voor alle vervoersmodaliteiten tot stand te brengen. In de vastgestelde regionale bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten worden de speerpunten voor de komende jaren genoemd. Zo onderzoeken we maatregelen, waaronder een extra oeververbinding, voor een structurele verbetering van de bereikbaarheid. Dit doen we samen met het Havenbedrijf Rotterdam, de MRDH, de rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland en de andere gemeenten op Voorne-Putten. Ook zullen we inzetten op de verdere doorontwikkeling van de brugopeningsvoorspeller, verbeteren we de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en investeren we in het fietspadennetwerk.

Ontwikkeling kleine kernen
Op basis van het ontwikkelperspectief Vitale Kernen dat is vastgesteld in 2021, start in 2022 woningbouw in Abbenbroek. Als er in 2022 nieuwe initiatieven binnenkomen voor de kernen dan worden deze getoetst op haalbaarheid.

Ondernemen en ontspannen

Ontwikkelingen centrum en bedrijventerreinen
Wij gaan door met het hart van Spijkenisse meer kloppend maken. Met de vastgoedeigenaren en het BIZ zijn afspraken in het Koersdocument vastgelegd hoe het centrum ruimtelijk en functioneel verder te verbeteren. Naast het versterken van het kernwinkelgebied willen we een compacter centrum met meer samenhang creëren met een kloppend hart, dat daardoor aantrekkelijker wordt voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Ook in 2022 gaan we verder met de uitvoering van de Meerjarenvisie van het stadscentrum wat samen met het BIZ en andere partners is aangescherpt in een Koersdocument.
De BIZ Centrum en BIZ Halfweg Molenwatering zijn door zeer goede verkiezingsuitslagen in 2021 verlengd, wat een impuls geeft om met de betrokken ondernemers extra in te zetten op een goed vestigingsklimaat in Nissewaard. Onderzocht wordt of een versterking van de organisatiegraad in andere gebieden van de gemeente mogelijk is. In ieder geval wordt ingezet op het met ondernemers versterken van de economische structuur en het economische profiel vanuit o.a. het concept Service Valley, zoals beschreven in het rapport Economische Visie Nissewaard (Kuipers, januari 2020) en het Handelingsperspectief bedrijventerreinen (AT Osborne, oktober 2022). Vanuit het herstelfonds Corona is tot eind 2021 een platform geboden aan ondernemers. Deze ervaringen worden betrokken bij het ontwikkelen van een ondernemersloket.

Recreatie
Het Bernissegebied is een recreatiegebied met natuurwaarden, waarbij actievere recreatie en evenementen mogelijk zijn zonder dat de rust en de natuurbeleving van het gebied worden aangetast. In samenwerking met diverse partijen zetten we in op deze ontwikkelkansen van het Bernissegebied, meer specifiek op het gebied rondom de locatie Oud-Hoenderhoek. Dit doen we door het inzetten van een aanbestedingstraject. Samen maken we het Bernissegebied meer bekend en beleefbaar. Daarnaast versterken we de natuurwaarden en de recreatieve functies.
In opdracht van het recreatieschap is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor boscompensatie op Voorne-Putten. We werken samen met het recreatieschap aan de nadere uitwerking van deze kansen en we zien erop toe dat dit ook gebeurt.

Sport
Om uitvoering te geven aan het lokale akkoord sport en bewegen, organiseren we in 2022 activiteiten die sportdeelname stimuleren zoals de High Five Kick-Off, kennismakingslessen voor kinderen, het Sportgala en de doorontwikkeling van het schoolsportprogramma.  We vergroten de vindbaarheid van het sportaanbod door de website Actief in Nissewaard en het Boekje HIER verder te ontwikkelen en uit te breiden. Met de High Five ambassadeurs vanuit de MBO opleidingen maken we sporten en bewegen en een gezonde leefstijl zichtbaar op scholen en in de wijken.

Sport en beweging moet mogelijk zijn voor iedereen, op verschillende plekken en manieren, aansluitend op de behoeftes van (potentiële) sporters . Een buurtsportcoach aangepast sporten zal zich in 2022 gaan inzetten om voor specifieke doelgroepen met een sportbehoefte waarbij het reguliere aanbod niet volstaat. Deze buurtsportcoach zal de sportbehoefte inventariseren en daar passend aanbod bij vinden dan wel creëren. Deze inzet beperkt zich dus niet tot mensen met een fysieke of geestelijke beperking maar beslaat ook bijvoorbeeld senioren.

We versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte daar waar dit aansluit op de behoefte van potentiële gebruikers. Er zijn een aantal lopende projecten waarbij wordt gewerkt aan deze doelstelling zoals de Free-Run Baan, een Pump-Track, pilot fitnesstoestellen in de buitenruimte, Fittracks in de Uitwaaijer en in het Bernissegebied en de ontwikkeling van de Maasboulevard via een participatietraject met inpassing van beweegvriendelijke buitenruimte en sportfaciliteiten.

Daarnaast passen we ons subsidiestelsel aan om verenigingen beter te kunnen waarderen voor hun inzet voor de samenleving en op het gebied van armoede zoeken we actieve samenwerking tussen sport en preventie, voor alle leeftijdsgroepen waarbij het Jeugdfondssport op alle eigen evenementen onder de aandacht wordt gebracht van de deelnemers.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn van belang vanwege de bijdrage aan het leefklimaat in de kernen en de wijken en vanwege de kansen op ontwikkeling en ontplooiing voor inwoners door middel van cultuureducatie en –participatie. In 2022 geven we verder uitvoering aan de ambities voor kunst en cultuur zoals vastgesteld in de Cultuurnota. Ook ontwikkelen we samen met kerkeigenaren, bewoners- en erfgoedorganisaties een integrale toekomstvisie op het totale kerkenbestand in Nissewaard. In 2022 zal de tweede stadsdichter van Nissewaard op diverse memorabele momenten een gedicht maken.

Leren, participeren en ondersteunen

Toekomstbestendig Sociaal Domein
Iedereen kan meedoen en wie dit niet kan, ook niet met ondersteuning uit de omgeving, helpen we daarmee. Zodanig dat een ieder zich zo goed mogelijk redt, samen met zijn of haar omgeving. Ieder krijgt de hulp en ondersteuning die nodig is. Deze is voor jong en oud laagdrempelig en dicht bij huis. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning ook betaalbaar houden: goede lokale hulp tegen minder kosten. Het goed vormgeven van het sociaal domein is ingewikkeld. Iedereen moet namelijk de ondersteuning krijgen die nodig is. We staan voor vele uitdagingen als: vergrijzing, problematiek onder de jeugd en wijzigingen in het rijksbeleid. Om de doelen in het sociaal domein te behalen, en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening enerzijds, en anderzijds het sociaal domein betaalbaar te houden, is het nodig de beschikbare middelen op een effectieve manier te besteden en de risico’s beheersbaar te houden. Dit vergt vele veranderingen en inspanningen op het gehele sociale domein. De uitdagingen zijn zo groot dat dit een combinatie van nieuwe en verbeterde werkwijzen, voorzieningen, sturingsinstrumenten en controlemechanismen vergt, waaraan we ook in 2022 verder zullen werken. Daarbij houden we rekening met de effecten van de corona-crisis. We zijn blij dat het Rijk zich inmiddels realiseert dat uitvoering van de wettelijke taken zonder extra middelen en zonder aanpassing van wet- en regelgeving op bepaalde punten, niet mogelijk is. We verwachten daarom in 2022 te kunnen voorsorteren op beleidsvoornemens in het sociaal domein van een nieuw kabinet.

Het jaar 2022 is het laatste jaar van het programma Toekomstbestendig Sociaal Domein, waarbij we de voorgenomen resultaten willen realiseren op het gebied van versterken van de samenleving, algemene voorzieningen, integrale ingang en versterken van de gemeentelijke regierol. Begin 2002 starten we met de integrale telefonische ingang.

Transformeren van voorzieningen
Vanuit het programma Toekomst Bestendig Sociaal Domen, deelopdracht ‘Transformeren van Voorzieningen’ werken we aan het verbeteren van het algemene ondersteuningsaanbod voor volwassenen. De in 2021 ingezette verbreding van de wijkaanpak jeugd (impact gedreven werken) naar '0 -100 jaar' wordt in 2022 verder geïmplementeerd. Hierdoor ontstaat inzicht in de totale inzet op algemene voorzieningen (dus vrij- toegankelijk en zonder indicatie beschikbaar voor inwoners) en kunnen we sturen op het aanbod en de kwaliteit. Door deze integrale werkwijze kunnen we beter datagericht werken én verstevigen we de preventieve netwerkstructuur.

Wmo
Als onderdeel van het nieuwe mantelzorgbeleid gaan we in 2022 fors inzetten op een beter bereik van mantelzorgers, zodat zij meer gebruik gaan maken van de verschillende ondersteuningsvormen die er zijn. Dit om overbelasting te verminderen.
De Woonzorgvisie, die in 2021 wordt ontwikkeld samen met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, vertalen we in 2022 naar een uitvoeringsprogramma met prestatieafspraken. Focus ligt op voldoende woonzorgvoorzieningen voor ouderen.
De aanpak van eenzaamheid wordt versterkt met de focus op het signaleren en het verder versterken van het netwerk van maatschappelijke organisaties en bedrijven, zodat dit blijvend aandacht krijgt in de samenleving.
Om de keten rond mensen met verward gedrag verder sluitend te krijgen zetten we in 2022 de acties in die voort zijn gekomen uit het in 2021 opgeleverde rapport met adviezen en aanbevelingen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Aan het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 2019 - 2021 Rotterdam Rijnmond is een verbeterplan gekoppeld voor de periode 2021-2023.  We zoeken naar manieren om de drempel om om hulp te vragen, te verlagen en we zorgen ervoor dat er in het lokale veld voldoende en de juiste expertise is voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. We werken hierbij samen met de regiogemeenten, de ketenpartners en ervaringsdeskundigen aan een eenduidige aanpak. We bieden de inwoners informatie aan over huiselijk geweld en kindermishandeling en wat je kunt doen als je hiermee te maken hebt.  

Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang
De afgesloten contracten met aanbieders voor Wmo Beschermd wonen gaan in 2022 in. Samen met aanbieders gaan we beschermd wonen verder vormgeven in de praktijk en bijstellen waar nodig. Ook bereiden we regionaal en lokaal de (financiële) doordecentralisatie van Beschermd wonen voor en de hiermee samenhangende keuzes over toekomstige regionale samenwerking op de Zuid-Hollandse Eilanden. Voor maatschappelijke opvang starten we met een breder traject van beleidsontwikkeling op de maatschappelijke opvang op de Zuid-Hollandse Eilanden. Dit is enerzijds gericht op het in lijn brengen van de voorzieningen met onze visie en doelstellingen op de ZHE en het komen tot een koers voor de regionale samenwerking in de komende jaren. En anderzijds gericht op een structurele vormgeving van de toegang tot de opvangvoorzieningen. Daarbij benutten we de bevindingen uit de projecten in het kader van het landelijke programma ‘Een (t)huis, een toekomst’.
De reserve centrumtaken bevat nog een bedrag van € 12 miljoen. In overleg met de betrokken gemeenten wordt bekeken hoe deze middelen zo breed mogelijk ingezet kunnen worden.

Jeugdzorg en de aansluiting zorg-onderwijs
Met het programmateam jeugd VPG werken we door aan een drietal projecten. Ten eerste het POH-project . Dit op basis van een gezamenlijk regioplan, dat is opgesteld met de zorggroepen die de huisartsen vertegenwoordigen. Hiermee willen we een duurzame inzet van praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen realiseren door te investeren in kwalitatief goede ondersteuning van gezinnen op een vertrouwde plek dichtbij huis. Ten tweede werken we, met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de scholen, samen in het programma Kinderogen. Dit doen we om de jeugdhulp dichterbij de leefwereld van kwetsbare kinderen te brengen. We voeren in 2022 een gezamenlijk plan uit. Ten derde blijven we samenwerken met de jeugdbescherming om de nieuwe werkwijze rond Intensieve Vrijwillige Hulp (IVH) te laten landen. Dit in afwachting van de nieuwe regionale inkoopstrategie voor specialistische jeugdhulp.

Onderwijshuisvesting
We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van onder andere onderwijshuisvesting, leerplicht, kinderopvang, leerlingenvervoer, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en de koppeling tussen onderwijs en zorg voor jeugdigen. We zetten in op het vergroten van het bereik van kwetsbare kinderen en de toeleiding naar de juiste zorg, waarbij de focus ligt op vroeg signaleren en preventief werken. We zetten in op gelijke kansen en een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor elk kind.
We voorkomen en bestrijden onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid. Dit doen we door in te zetten op professionalisering in de kinderopvang en het onderwijs in het werken kinderen met taalachterstanden en door ouderbetrokkenheid van deze kinderen te vergroten.

We dragen bij aan het terugdringen van het lerarentekort onder andere door te onderzoeken in welke vorm er een pabo opleiding gerealiseerd kan worden in Nissewaard.
We zetten in op goede aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs en zorg, waarbij er een integrale werkwijze wordt geïmplementeerd. Dit doen we mede vanuit het uitvoeringsprogramma Kinderogen en het Nationaal Programma Onderwijs.

Nissewaard krijgt vanuit het Rijk incidentele middelen om samen met het onderwijs en kinderopvang een plan te maken voor kinderen met onder andere sociaal-emotionele achterstanden/problematiek die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan.

Er wordt stevig ingezet om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De actielijn die in 2021 is ingezet wordt in 2022 voortgezet. Het betreft hier het intensief begeleiden van leerlingen door een VSV-coach.

Vanaf 2021 is de komende vijf jaar voor scholen subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van schoolpleinen.

Vanuit het programma Nissewaard naar 2040 zijn er plannen voor herinrichting van het gebied rondom de Heijwegenlaan in Spijkenisse. Onderdeel hiervan is de herhuisvesting van het voortgezet onderwijs. Dit is ook opgenomen in het Bestuurlijk Akkoord Voortgezet Onderwijs. Zowel voor MY College als de gezamenlijke Penta mavo van Scala Rietvelden en Charles de Foucauld realiseren we vervangende nieuwbouw aan de Groene Kruisweg. In de loop van 2022 zullen de plannen (Definitief Ontwerp) van beide schoolgebouwen bekend zijn. In de loop van 2022 zal ook de ontwerpfase van het schoolgebouw voor de wijk De Elementen starten. Medio 2022 zal de bouw van de vervangende nieuwbouw voor twee basisscholen en kinderopvang in Sterrenkwartier starten.

In 2022 zal er een nieuw Integraal Huisvestingsplan zijn opgesteld waarin voor de komende 16 jaar de planning voor huisvesting in Spijkenisse en de kernen van Nissewaard voor primair en voortgezet onderwijs is opgenomen. Hierin zal nadrukkelijk ook de gezamenlijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang een plaats krijgen.

Bereikbare zorg
Bereikbare zorg voor alle inwoners in Nissewaard is van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners. We blijven ons in 2022 daarom inspannen voor een goed acuut zorgsysteem op Voorne-Putten. Dit doen we samen met partners in de regio om zo onze positie in deze discussie te verstevigen. Eveneens willen we in de gemeente komen tot een dekkend netwerk met AED’s en voldoende burgerhulpverleners. Er zijn plannen in voorbereiding om het AED netwerk te borgen en opleidingen voor reanimatie te faciliteren. We streven naar het hartveilig maken van onze accommodaties. In samenwerking met de VRR zal in 2022 een opkomstlocatie voor de ambulancezorg gerealiseerd zijn, waardoor de aanrijtijden verder verbeterd worden.

Armoedebeleid
We willen alle mensen laten meedoen in onze samenleving ongeacht het inkomen. Daarbij ligt de focus op preventie en vroegsignalering. We willen daarbij het bereik onder jongeren en volwassenen vergroten en zetten in op voorzieningen voor deze doelgroepen. We intensiveren onze aanpak op preventie van schulden en armoede, kansenongelijkheid en het vergroten van het bereik van onze minimavoorzieningen. Hiervoor gaan we langs bij en werken we samen met scholen, wijkcentra, ouderenzorg, etc. te gaan.
Het zou kunnen dat door de coronacrisis meer inwoners onder de armoedegrens komen en er een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening. Dit houden we nauwlettend in de gaten en indien nodig passen we ons armoedebeleid hierop aan.
Daarnaast helpen we de gedupeerde gezinnen die in de problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire.

Emancipatie
We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat een ieder gelijke kansen hiervoor heeft. Nissewaard voert haar taken uit als regenbooggemeente en zet zich in voor de verdere acceptatie van alle personen binnen de LHBTI+ community. In 2022 hebben we een diversiteitsbeleid; waarin iedereen meetelt.

Werk en inkomen
We hebben een hoge ambitie om mensen aan het werk te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat mensen voor eigen inkomen kunnen zorgen en hierbij ondersteunen wij. Het corona-virus heeft hier uiteraard invloed op. We zijn er trots op dat wij de tweede gemeente in de regio zijn met de hoogste uitstroomcijfers van bijstandsgerechtigden. Deze dalende lijn willen wij ook in 2022 blijven doorzetten in het belang van onze inwoners, werkgevers en gemeentefinanciën.

Deze pagina is gebouwd op 12/16/2021 14:28:21 met de export van 12/16/2021 11:05:40